Stanovy

Článek 1

Název a kontakt běžeckého klubu 

Název běžeckého klubu: behzatrest.cz (dále jen „Klub“)

Oficiální webové stránky běžeckého klubu: www.behzatrest.cz
Kontaktní mailová adresa klubu: behzatrest@behzatrest.cz

 

Článek 2

Statut klubu

 1. Klub behzatrest.cz je dobrovolné, nezávislé sdružení, sdružující členy na základě společného zájmu. Klub není právnickou osobou.

 

Článek 3

Cíl a činnost klubu

 1. Behzatrest.cz je běžecký klub amatérských “nejenom” třešťských běžců, který je založen výlučně ke sportovním a kulturním účelům s cílem napomáhat rozvoji fyzické a duševní rovnováhy svých členů a dalších příznivců či podporovatelů Klubu. Klub bude ke splnění svých cílů především:
 • organizovat společné výběhy, závody a jiná podobná setkání svých členů, příznivců a podporovatelů,
 • poskytovat podporu svým členům a rozšiřovat informace o cílech Klubu,
 • svojí činností přispívat k propagaci města Třešť, ale i ostatních míst regionu.

 

Článek 4

Členství v klubu

 1. Členy Klubu se mohou stát fyzické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli klubu.
 2. O přijetí za člena Klubu rozhoduje správně vyplněná a verifikovaná žádost (viz formulář).
 3. Členství vzniká dnem přijetí – verifikací podané žádosti o čemž je člen informován mailem.
 4. Příslušnost k jinému běžeckému klubu není důvodem k odmítnutí členství.
 5. Vystoupit z Klubu může kterýkoliv člen i bez udání důvodu.
 6. Zánik členství je možné:
 • vystoupením člena oznámením Klubu elektronickou zprávou (mailem),
 • úmrtím člena,
 • zrušením členství na základě rozhodnutí Klubu,
 • zánikem Klubu.

 

Článek 5

Práva a povinnosti členů

Člen má právo zejména:

 • obracet se na Klub s podněty a stížnostmi a žádat o vyjádření,
 • nechat si zhotovit předměty opatřené klubovým logem. Musí však předložit návrh provedení předmětu ke schválení Klubu. Klub může návrh schválit nebo zamítnout. Bylo-li zhotovení stejného předmětu ve stejném provedení již povoleno některému z členů Klubu, nemusejí již ostatní členové žádat o povolení na jeho zhotovení. Náklady na zhotovení těchto předmětů si hradí každý člen sám a tyto předměty nejsou majetkem Klubu,
 • člen má právo ponechat si případnou výhru získanou v závodě, poněvadž svojí účastí v závodě přispěl k propagaci a prosazování cílů Klubu, ale vítězství dosáhl jako jednotlivec.

Člen je povinen zejména:

 • dodržovat stanovy Klubu a všeobecně platné morální principy,
 • aktivně podporovat cíle a zájmy Klubu a podílet se na plnění cílů Klubu a zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla poškodit pověst Klubu nebo ohrozit plnění jeho cílů,
 • včas informovat Klub o změnách týkající se jeho osoby (jméno, kontaktní adresa, elektronická adresa, telefon).